Học liệu

Bài tập cho lớp EE436 Chương 1

  • 18/05/2018
  • Học liệu

Câu 1: Trình bày các thành phần của tổng đài và các chức năng cơ bản của mỗi thành phần.

Câu 2: Chức năng BORSCHT và GAZPACHO thuộc các thành phần nào của tổng đài. Nội dung của hai chức năng này là gì?

Câu 3: Cho luồng E0 đi qua bộ chuyển mạch T. Tính tốc độ thoại của mỗi kênh thoại và tốc độ bit của luồng E0? tốc độ đọc bộ nhớ tối thiểu để đảm bảo hoạt động của hệ thống? Dung lượng bộ nhớ là bao nhiêu?

Câu 4: Cho bộ chuyển mạch T có thời gian ghi và đọc bộ nhớ Twirte = Tread = 0.625µs. Tính số kênh thoại mà bộ chuyển mạch T xử lý, và dung lượng bộ nhớ?

Câu 5: Tốc độ đọc bộ nhớ của bộ chuyển mạch T là 400 KHz, thời gian ghi và đọc bộ nhớ Twirte = Tread. Tính số kênh thoại mà khối chuyển mạch T xử lý và dung lượng bộ nhớ?

Câu 6: Cho luồng PCM có 8 khe thời gian, các thuê bao được cấp khe thời gian có thứ tự sau: [H,G,F,E,D,C,B,A] – (dữ liệu bên phải đi vào bộ chuyển mạch trước). Thiết kế bộ chuyển mạch T dạng ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên để dữ liệu ra có thứ tự thuê bao như sau: [D,C,A,B,F,H,G,E].

Câu 7: yêu cầu tương tự câu 6 với khối chuyển mạch T thuộc dạng ghi ngẫu nhiên - đọc tuần tự.

Câu 8: Cho bộ chuyển mạch S có ma trận 20x20, mỗi đầu vào là một luồng E0. Tính tốc độ thoại của mỗi kênh thoại, tốc độ dữ liệu của E0, tốc độ bit của E0? Tính dung lượng bộ nhớ?

Câu 9: Cho bộ chuyển mạch S có ma trận 10x10, mỗi đầu vào là một luồng T1. Tính số tiếp điểm của bộ chuyển mạch S, dung lượng bộ nhớ?

Câu 10: cho quan hệ vào ra của dữ liệu trong 3 luồng PCM như sau:

PCM 1in_out:  [A3, A2, A1] à [A3, C2, B1]

PCM 1in_out:  [B3, B2, B1] à [C3, A2, C1]

PCM 1in_out:  [C3, C2, C1] à [B3, B2, A1]

Hay thiết kế bộ chuyện mạch S để đảm bảo quan hệ trên.

Câu 11: vẽ giãn đồ báo hiệu cuộc gọi thành công của hai thuê bao được quản lý của một tổng đài.

Câu 12: Vẽ giãn đồ báo hiệu cuộc gọi trong trường hợp thuê ba A thuộc tổng đài A quản lý, thuê bao B thuộc tổng đài B quản lý. A gọi cho B đến khi nghe chuông báo hiệu thì A cúp máy.

Các tin khác