Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

  • Lê Phượng Quyên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
  • Nguyễn Lê Mai Duyên
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện Tử Viễn Thông