Thông tin Giảng viên

Lãnh đạo khoa

  • Hà Đắc Bình
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện - Điện Tử, Trưởng Phòng Thí nghiệm Viễn thông cao cấp.
  • Ngô Lê Minh Tâm
  • Học vị: Thạc sỹ.
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông, Thiết kế số