Thông tin Giảng viên

Lãnh đạo khoa

  • Hà Đắc Bình
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Điện - Điện Tử, Trưởng Phòng Thí nghiệm Viễn thông cao cấp.