Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Trương Văn Trương
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông, Hệ thống nhúng
  • Email: truongvantruong@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

6/2013 - 1/2015 : Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Tin học Tự động hóa miền Trung VIELINA-CR

1/2015 - 1/2016 : Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Kỹ thuật ViCHIP

1/2016 - 9/2017 : Trợ giảng tại Khoa Điện -Điện tử, Đại học Duy Tân

9/2017 - nay : Giảng viên tại Khoa Điện -Điện tử, Đại học Duy Tân

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 2008 - 2013

- Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông

2. Cao học: 

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 2013 - 2015

- Nơi đào tạo : Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

3. Tập huấn chuyên môn:

-  Mechatronics Engineering Technology Courses (Training for Trainer) tại Purdue University, USA, 2017.

-  Mechatronics Engineering Technology Courses (Training for Trainer) tại Purdue University, USA, 2018.

Công trình nghiên cứu

1. Truong Van Truong, Nguyen Le Mai Duyen, “Human Face Recognition Using PCA on Raspberry board ”, Journal of Science and Technology 2(21) (2017) 39-49, Duy Tan University, Viet Nam

2. Truong Van Truong, Nguyen Le Mai Duyen, "Đánh giá phương pháp nhận dạng khuôn mặt trên Raspberry Pi", (2017) Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Duy Tân

3. Ngô Lê Minh Tâm, Trương Văn Trương, Lê Phượng Quyên, “Xây dựng chương trình phát hiện và nhận dạng biển báo giao thông đường bộ tại việt nam”, (2017) Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Duy Tân

4. Trương Văn Trương, Nguyễn Lê Mai Duyên, "Thiết kế board mạch giao tiếp RF dùng Kỹ thuật trải phổ", (2018) Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Duy Tân

5. Truong V TRUONG, Binh D HA, Bao N LE, "CDIO Contribution to ABET Accreditation of Electrical and Electronic Engineering Program" , Proceedings of the 14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology, Kanazawa, Japan, June 28 – July 2, 2018.

Đề tài dự án

1. Đề tài NCKH Sinh viên 2017, Trần Quốc Nhật Sinh, "Cân thông minh dành cho trường mẫu giáo", GVHD Trương Văn Trương