Thông tin Giảng viên

Giảng Viên

  • Trương Văn Trương
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông, Hệ thống nhúng
  • Email: vantruong57@gmail.com

Quá trình công tác

6/2013 - 1/2015 : Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Tin học Tự động hóa miền Trung

1/2015 - 1/2016 : Công ty TNHH ViCHIP

1/2016 đến nay: Khoa Điện -Điện tử, Đại học Duy Tân

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 2008 - 2013

- Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông

2. Cao học: 

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 2013 - 2015

- Nơi đào tạo : Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử