Thông tin Giảng viên

Giảng viên

 • Trần Đức Dũng
 • Học vị: Cao học viên
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Kiêm nhiệm: Cán bộ nghiên cứu
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông không dây.
 • Email: dung.td.1227@gmail.com

Quá trình công tác

11/2013 – 07/2014: Viện NC&PT CNC, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

08/2014 – nay: Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Ngành học: Điện tử - Viễn thông.

Năm tốt nghiệp: 2013

Công trình nghiên cứu

(2015)

 1. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Vu Tran-Ha and Een-Kee Hong, “Performance of Amplify-and-Forward Relaying with Wireless Power Transfer over Dissimilar Channels”. Elektronika ir Elektrotechnika Journal, Vol. 21, No. 5, 2015, pp. 90-95. (ISI) http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/13331/7106
 2. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha, “Physical Layer Security in UWB Communication Systems with Multi-Antenna Eavesdroppers”, Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), Vol. 53 (2C), 2015, pp. 46-51.
 3. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Ha-Vu Tran, Georges Kaddoum, “Wireless Information Transfer in Relay Networks with Energy Harvesting over Non-identical Channels”, the 3th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2015 (ComManTel 2015), Da Nang, Vietnam, pp. 172-177.
 4. Ha-Vu Tran, Hung Tran, Georges Kaddoum, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, “Effective Secrecy-SINR Analysis of Time Reversal-Employed Systems over Correlated Multi-path Channel”, The 11th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, Abu Dhabi, UAE, 19-21/10/2015.
 5. Duc-Dung Tran, Nguyen-Son Vo, Tan-Loc Vo, Dac-Binh Ha, “Physical Layer Secrecy Performance of Multi-hop Decode-and-Forward Relay Networks with Multiple Eavesdroppers,” The 29th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2015), Gwangju, Korea, March 24-27, 2015.
 6. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Vu Tran-Ha and Een-Kee Hong, “Secrecy Analysis with MRC/SC-Based Eavesdropper over Heterogeneous Channels”. IETE (Institution of Electronics and Telecommunication Engineers) Journal of Research, Mar. 16 2015, pp. 1-9. (ISI) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03772063.2015.1021389#abstract
 7. Duc-Dung Tran, Phu-Tuan Van, Mai-Duyen Nguyen Le, and Thi-Kieu Tran, "Physical Layer Secrecy Performance Analysis over Rayleigh/Nakagami Fading Channels with TAS/MRC Mechanism," Journal of Science and Technology, Duy Tan University, vol. 2(15), pp. 62-68, 2015.

(2014)

 1. Dac-Binh Ha, Trung Q. Duong, Duc-Dung Tran, Hans-Jurgen Zepernick, Truong Tien Vu, “Physical Layer Secrecy Performance over Rayleigh/Rician Fading Channels,” The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'14), Hanoi, Vietnam, Oct. 15-17, 2014.
 2. Vu Tran-Ha, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Een-Kee Hong, “On the Performance of MU SIMO/MIMO UWB Communication Systems Applying Time-Reversal Technique,” Transactions on Engineering Technologies, Springer, 2014, pp. 445-458. (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9115-1_34)
 3. Dac-Binh Ha, Nhu Gia Nguyen, Duc-Dung Tran, Thanh-Hieu Nguyen, “Physical Layer Security in UWB Communication Systems with Transmit Antenna Selection,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.280-285.
 4. Vu Trong Tan, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, “Evaluation of Physical Layer Security in MIMO Ultra-Wideband System using Time-Reversal Technique,” The 2th IEEE International Conference on Computing, Managements and Telecommunications 2014 (ComManTel 2014), Da Nang, Vietnam, April 27-29, 2014, pp.70-74.
 5. Dac-Binh Ha, Vu Tran-Ha, Duc-Dung Tran, “Physical Layer Security in UWB Communication Systems,” The International Conference on Green and Human Information Technology ICGHIT, HCMC, Feb. 12-15, 2014.
 6. Ha Dac Binh, Vu Trong Tan, Tran Duc Dung, “Physical Layer Security for Wireless Communication,” Journal of Transport, Vol. 10, 2/2014, pp. 20-24.
 7. Vu Trong Tan, Ha Dac Binh, Tran Duc Dung, “Analysis and Evaluation of Information Security Capacity at The Physical Layer in UWB System by using TR Technique,” Journal of Transport, Vol. 10, 2/2014, pp. 25-29.
 8. Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha, Ha-Vu Tran, and The-Hai Le, "The Possibility of Information Security at Physical Layer of SISO UWB TR with Multi-Antenna Eavesdropper," Journal of Science and Technology, Duy Tan University, vol. 3(12), pp. 35-43, 2014.

(2013)

 1. Tran Duc Dung, Tran Ha Vu, Ha Dac Binh, “Promise approach: Apply Time-Reversal technique for UWB technology,” The 16th National IT Conference, Duy Tan University, Da Nang, 11/2013.
 2. Duc-Dung Tran, Vu Tran-Ha, Dac-Binh Ha, “Applying Time-Reversal Technique for MU MIMO UWB Communication Systems,” The World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS2013), USA, 10/2013. www.iaeng.org/WCECS2013/doc/titles_A_D.html