Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Phạm Quyền Anh
  • Học vị: Cao học viên
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Robotics và các hệ thống điều khiển tự động
  • Email: phamqhttp://kdientu.duytan.edu.vn/umbraco/#uyenanh.qb@gmail.com