Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Nguyễn Phạm Công Đức
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Chuyên viên Phòng thí nghiệm
  • Kiêm nhiệm: Giảng Viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử, Tự động hóa
  • Email: congduccr9@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 5/2104 đến nay

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Chuyên viên kiêm nhiệm

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                            Thời gian đào tạo: từ 2009 đến 2014

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Duy Tân

Ngành học: Kỹ Thuật Điện - Điện tử

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                            Thời gian đào tạo: từ 2016 đến 2018

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và Tự Động Hóa

Công trình nghiên cứu

- Đề tài cấp trường:

[1]“Truyền Audio bằng ánh sáng khả kiến”, Nguyễn Phạm Công Đức, Huỳnh Bá Cường 2015.

[2]“Xây dựng KIT thí nghiệm phục vụ thực hành các môn học Viễn Thông”, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Phạm Công Đức 2016.

Tạp chí quốc gia:

[1] Ứng dụng Q-learning cho bài toán robot cân bằng dựa trên cảm biến gia tốc góc, Tạp chí khoa học công nghệ, trường Đại học Duy Tân, số 1(14), tr. 46-54 3/2015.

Hướng dẫn Sinh viên NCKH:

1. Hệ thống trồng cây bằng khí canh, 2016.