Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Nguyễn Hữu Nhân
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, Tự động hóa
  • Email: nguyenhuunhan2@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

10/2017 – nay: Cán bộ nghiên cứu kiêm giảng viên, Viện Nghiên Cứu & Phát Triển CNC, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Quá trình đào tạo

03/2012 – 09/2017: Tiến sĩ đại học Ulsan, Hàn Quốc.

                               Luận văn: High Performance Space Vector Modulation Techniques for Matrix Converters.

 

09/2005 – 10/2010: Đại học tại đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.

                               Luận văn: Điều khiển turbine gió với máy phát DFIG sử dụng logic mờ và mạng nơ-ron nhân tạo.

Công trình nghiên cứu

  • Tạp chí quốc tế:

[J5] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “An Effective SVM Method for Matrix Converters with a Superior Output Performance,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, to be published.

[J4] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “A Modulation Scheme for Matrix Converters with Perfect Zero Common-Mode Voltage,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 8, pp. 5411–5422, Aug. 2016. 

[J3] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “A DSVM Method for Matrix Converters To Suppress Common-mode Voltage with Reduced Switching Losses,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 6, pp. 4020–4030, Jun. 2016. 

[J2] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “An Enhanced SVM Method to Drive Matrix Converters for Zero Common-Mode Voltage,” IEEE Transactions on Power Electronics (Letters), vol. 30, no. 4, pp. 1788–1792, Apr. 2015. 

[J1] M. R. Esmaeeli, R. Kianinezha, and Huu-Nhan Nguyen, “Field Oriented Control of DFIG Based on MRAS Observer,” International Review on Modelling and Simulations, vol. 6, no. 1, pp. 93–98, Feb. 2013. 

  • Hội nghị quốc tế:

[C5] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “A Modulation Strategy to Eliminate CMV for Matrix Converters with Input Power Factor Compensation,” IEEE Industrial Electronics Society Annual Conference (IECON), Oct. 2016, pp. 6237–6242. 

[C4] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “A DSVM Method to Improve Output Performance for Matrix Converters,” IEEE Industrial Electronics Society Annual Conference (IECON), Nov. 2015, pp. 749–754. 

[C3] Tuyen Dinh Nguyen, Phan Quoc Dzung, Dao Ngoc Dat, and Huu-Nhan Nguyen, “The carrier-based PWM method to reduce common-mode voltage for three-level T-type neutral point clamp inverter,” IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Jun. 2014, pp. 1549–1554. 

[C2] Huu-Nhan Nguyen and Hong-Hee Lee, “A new SVM method to reduce common-mode voltage in direct matrix converter,” International Power Electronics Conference (IPEC), May. 2014, pp. 1013–1020. 

[C1] Hong-Hee Lee, Phan Quoc Dzung, Le Minh Phuong, Le Dinh Khoa, and Huu-Nhan Nguyen, “A new fuzzy logic approach for control system of wind turbine with Doubly Fed Induction Generator,” International Forum on Strategic Technology (IFOST), Oct. 2010, pp. 134–139.

Đề tài dự án

2012–2017: Development of matrix converter and its applications.

 

Giải thưởng

[A5] Outstanding Graduate Student Award from Brain Korea 21 Plus (BK21+) and University of Ulsan, Jan. 2017: cho nghiên cứu sinh có nhiều công bố SCI trong năm 2016.

[A4] Full Scholarship of Integrated Master/Doctor’s Degree, School of Electrical Engineering, University of Ulsan, South Korea, Mar. 2012 – Aug. 2017.

[A3] Best presentation award at IECON 2015, Nov. 2015.

[A2] Best paper award at IFOST 2010, Oct. 2010.

[A1] Vietnamese-French Training Program of Excellent Engineers (PFIEV), Sep. 2005 – Sep. 2010.