Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Huỳnh Bá Cường
  • Học vị: Cao học
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông
  • Email: cuonghuynh18590@gmail.com

Quá trình công tác

Thời gian     Nơi công tác      Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 5/2014 đến nay    Khoa Điện- Điện tử Đại học Duy Tân       Chuyên viên kiêm nhiệm giảng viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy                                           

Thời gian đào tạo: từ 2009 đến 2014

Nơi học (trường, thành phố): Trường đại học Duy Tân

Ngành học: Kỹ Thuật Điện - Điện tử