Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Hoàng Ngọc Hà
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ: Nghiên cứu viên
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển hệ thống
  • Email: hoangngocha2@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

  • Từ tháng 10/2017-nay: Viện nghiên cứu và phát triển CNC, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Giảng viên Khoa Điện-Điện tử.
  • Từ tháng 11/2010 đến tháng9/2017: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Quá trình và Điều khiển, Trường Đại học Bách khoa–ĐHQG TP.HCM. Phụ trách nghiên cứu tại PTN trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống.

Công trình nghiên cứu

[1] Nguyen T.S., Hoang N.H., & HussainM.A. (2018). Tracking error plus damping injection control of non-minimum phase processes. IFAC-PapersOnLine. accepted.
[2] Hoang Ngoc Ha and Le Phuong Quyen (2018). A passivity approach to proportional controller design. Journal of Science & Technology, Duy Tan University, to appear.
[3] NguyenT.S., Hoang N.H., & Hussain M.A. (2018). Feedback passivation plus tracking-error-based multivariable control for a class of free-radical polymerization reactors. International Journal of Control, to appear.
[4] Thuan C.Nguyen and Ha N. Hoang(2017). A thermodynamic Lyapunov approach to the stability analysis of a nonlinear irreversible process having multiplicity.ASEAN Journal of Chemical Engineering (AJChE Journal), 17(1):8-21.
[5] Hoang N. Ha,Dochain D., Couenne F. and Le Gorrec Y (2017). Dissipative pseudo Hamiltonian realization of chemical systems using irreversible thermodynamics. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 23(2):135-155.