Thông tin Giảng viên

Giảng viên

  • Đặng Ngọc Sỹ
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Điện-Điện tử, Trường Đại học Duy Tân
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin viễn thông
  • Email: dangngocsy@duytan.edu.vn

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

2009 – 2011

Trung tâm Điện-Điện tử, Trường Đại học Duy Tân

Chuyên Viên

11/2011-8/2013

Trung tâm Điện-Điện tử, Trường Đại học Duy Tân

Q. Giám đốc

8/2013-7/2015

Trung tâm Robotica, Trường Đại học Duy Tân

Q.Giám đốc

7/2015-Nay

Trung tâm Điện-Điện tử, Trường Đại học Duy Tân

Phó Giám đốc

 

Quá trình đào tạo

  • 20011 – 2013: Học cao học ngành Khoa học máy tính – Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng;
  • 2005 – 2009: Học đại học ngành Tin viễn thông – Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng;

Đề tài dự án

[P06]   Jul.15 – Jan.16: Project for Hoa Cam industrial zone;

[P05]   Jul.15 – Oct.15: Lab’s project for Faculty of Environmental and Natural Resources – Duy tan University;

[P04]   Jul.15 – Aug.15: Design and Manufacturing hot air circulating drying, done at Duy Tan University;

[P03]   May.15 – Jun.15: Design and Manufacturing Bridge inspection robot, done at Duy Tan University;

[P02]   Mar.15 – Jun.15: Design and Manufacturing Automatic Lawn Mower Robot, done at Duy Tan University;

[P01]   Oct.11 – Nov.13: Object detection methods applied on mobile robot