Thông tin Giảng viên

Lãnh đạo khoa

 • Trương Văn Trương
 • Học vị: Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh
 • Chức vụ: Q. Trưởng khoa
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử Viễn thông, Khoa học máy tính
 • Võ Minh Thông
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn thông, Khoa học máy tính

Trưởng bộ môn

 • Lê Phượng Quyên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
 • Nguyễn Thị Bích Hạnh
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện - Điện tử PNU
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử, Viễn thông
 • Nguyễn Lê Mai Duyên
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện Tử Viễn Thông

Giảng Viên

 • Nguyễn Thanh Hùng
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nhà máy điện, Động cơ điện
 • Hà Đắc BÌnh
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm: Phó giáo sư
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông
 • Võ Nguyên Sơn
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Mạng không dây, mạng cảm biến không dây
 • Võ Tuấn
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
 • Nguyễn Thế Tâm
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển Robot, IoT, Điện tử công suất
 • Dương Tấn Quốc
 • Học vị: Thạc Sĩ
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, Robot song song.
 • Hoàng Ngọc Hà
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ: Nghiên cứu viên
 • Kiêm nhiệm: Giảng viên
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển hệ thống