Scientific research

List of Publications in the Academic Year 2017-2018

  • 03/07/2019
  • Scientific research

[1]. Dac-Binh Ha and Sang Quang Nguyen. Outage Performance of Energy Harvesting DF Relaying NOMA networks. Mobile Networks and Applications, 2017.

[2]. Huy T. Nguyen, Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen, Won J. Hwang. Cognitive Heterogeneous Networks with Unreliable Backhaul Connections. Mobile Networks and Applications, 2017.

[3]. Van Nhan Vo, Tri Gia Nguyen,Chakchai So-In,Dac-Binh Ha. Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks with a Friendly Jammer. IEEE Access, 11/2017.

[4]. Sunyoung Lee, Trung Q. Duong, Daniel Benevides da Costa, Dac-Binh Ha, Sang Quang Nguyen. Underlay Cognitive Radio Networks with Cooperative Non-Orthogonal Multiple Access. IET Communications.

[5]. Sang Quang Nguyen, Dac-Binh Ha. Outage Probability Analysis of Single Energy Constraint Relay NOMA Network. International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM2017), Sep. 4, 2017, HCMC, Vietnam.

[6]. Binh Dac Ha, Dong T Tran, Bao N Le. A Proposal of the C-D-I-E Model to Improve Students’ Innovation Capability. The 13th International CDIO Conference 2017, Canada.

[7]. Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình. Secrecy Performance Analysis of QoS-based Non-Orthogonal Multiple Access Networks Over Nakagami-m Fading. The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications&Computing – SigTelCom2018.

[8]. Trong-Tuan Nguyen, Van-Cuong Nguyen, Thang Viet Huynh, Que-Yen Ha Luong, Thanh-Hai Dang. Performance Enhancement of Encryption and Authentication IP cores for IPSec based on Multiple-Core Architecture and Dynamic Partial Reconfiguration on FPGA. The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing – SigTelCom2018.

[9]. Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh, Dương Tấn Quốc. Thiết kế thuật toán điều khiển trượt đồng bộ cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do trong hệ tọa độ khớp chủ động. Hội nghị - Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA-2017), 12/2017, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

[10]. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha and Georges Kaddoum. Cooperation in NOMA Networks Under Limited User-to-User Communications: Solution and Analysis. 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15-18/4/2018, Barcelona, Spain.

[11]. Nguyễn Văn Long, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình. Phân tích khả năng bảo mật lớp vật lý mạng đa truy cập phi trực giao NOMA 5G cho đường truyền lên. Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Quy Nhơn, 2017.

[12]. Dương Tấn Quốc, Lê Tiến Dũng. Phân tích động học và các cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 76-80, 2017.

[13]. Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình, Nguyễn Hoàng Hà. Phân tích hiệu năng mạng chuyển tiếp truyền năng lượng không dây qua kênh truyền pha-đinh Nakagami-m. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 4(23), 5/2017, tr. 100-108.

[14]. Võ Minh Thông, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Ngô Lê Minh Tâm, Nguyễn Phạm Công Đức. Phân tích, thiết kế hệ thống thu phát hình ảnh bằng ánh sáng khả kiến. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 5(24), 9/2017, tr. 111–119.

[15]. Võ Văn Sĩ, Hà Đắc Bình, Trần Đức Dũng. Phân tích hiệu năng bảo mật mạng truyền năng lượng không dây với thiết bị thu phát hai ăn-ten. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 6(25), 12/2017, tr. 108–114.

[16]. Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, Huỳnh Gia Sơn. Thiết kế bộ điều khiển mờ lai PID cho hệ truyền động điện một chiều. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 6(25), 12/2017, tr. 144–149.

[17]. Phạm Phú Khương, Hà Đắc Bình. Nhận dạng biển báo giao thông Việt Nam với thuật toán PCA kết hợp LDA. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 1(26), 2/2018, tr. 90–99.

[18]. Dương Tấn Quốc, Võ Tuấn. Phân tích bộ nghịch lưu áp đa mức tự cân bằng điện áp bằng tụ điện. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 1(26), 2/2018, tr. 113–119.

[19]. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha and Georges Kaddoum. Cooperation in NOMA Networks Under Limited User-to-User Communications: Solution and Analysis. 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15-18/4/2018, Barcelona, Spain.

[20]. Hoàng Ngọc Hà, Lê Phượng Quyên. Thiết kế bộ điều khiển tỉ lệ dựa trên thụ động cho hệ thống động. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 2(27), 4/2018, tr. 86–92.

[21]. Nguyễn Văn Long, Hà Đắc Bình, Trần Đức Dũng. Bảo mật lớp vật lý trong mạng 5G sử dụng cơ chế đa truy cập phi trực giao NOMA ở đường truyền lên. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 2(27), 4/2018, tr. 98–104.

[22]. Nguyễn Anh Nhật, Mai Ái Giang Sơn. Phân tích và đánh giá hiệu năng giao thức định tuyến AODV và DYMO trong mạng VANET. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 3(28), 5/2018, tr. 98–106.

Orthers