Scientific research

List of Publications in the Academic Year 2016-2017

  • 03/07/2019
  • Scientific research

[1]. Nguyen-Son Vo, Dac-Binh Ha, Berk Canberk, Junqing Zhang. Green Two-Tiered Wireless Multimedia Sensor Systems: An Energy, Bandwidth, and Quality Optimization Framework. IET Communications.

[2]. Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran. Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Networks with Multiple Power Transfer Stations and Destinations in the Presence of Multiple Eavesdroppers. 2016 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), September 14-16, 2016, Danang City, Vietnam.

[3]. Duc-Dung Tran, Ha-Vu Tran, Dac-Binh Ha, Hung Tran, Georges Kaddoum. Performance Analysis of Two-Way Relaying System with Radio Frequency Energy Harvesting and Multiple Antennas. 2016 IEEE 84th Vehicular Technology Conference: VTC2016-Fall, 18–21 September 2016, Montréal, Canada.

[4]. Ha-Vu Tran, Georges Kaddoum, Hung Tran, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha. Time Reversal SWIPT Networks with an Active Eavesdropper: SER-Energy Region Analysis. 2016 IEEE 84th Vehicular Technology Conference: VTC2016-Fall, 18–21 September 2016, Montréal, Canada.

[5]. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo. Physical Layer Secrecy Performance of Energy Harvesting Networks with Power Transfer Station Selection. IEEE International Conference on Communications and Electronics (ICCE) 2016, July 27-29, 2016, Ha Long, Vietnam, pp. 451-456.

[6]. Võ Nhân Văn, Trương Tiến Vũ, Hà Đắc Bình, Trần Đức Dũng. Đánh giá hiệu năng bảo mật ở lớp vật lý trong mạng RF-EH có nhiều trạm phát năng lượng. Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016, tr. 72-77.

[7]. Đoàn Phương Châm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Hà Đắc Bình, Trương Tiến Vũ. Hiệu năng của mạng truyền thông hợp tác truyền năng lượng vô tuyến. Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016, tr. 128-133.

[8]. Nguyễn Công Tín, Võ Thành Nghĩa, Trần Minh Đan Thư, Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đoàn Nguyên Duy, Hà Đắc Bình. Thiết kế và chế tạo tủ cấp phát bao cao su tự động. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Duy Tân, 2(19), 2016, tr. 135–139.

[9]. Tien-Vu Truong, Nhan-Van Vo, Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran. Physical Layer Secrecy Performance of RF–EH Networks with Multiple Eavesdroppers. Journal of Information and Communication Convergence Engineering, vol. 14(3), Sep. 2016, pp. 171-176.

[10]. Hoàng Quang Vũ, Nguyễn Văn Thọ, Hà Đắc Bình. Đánh giá khả năng bảo mật lớp vật lý của hệ thống SISO với sự hiện diện của nhiều thiết bị nghe lén. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 11(108), 2016, tr. 274-278.

[11]. Cam-Nhung Nguyen, Phuong-Cham Doan-Thi, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha. Secured Energy Harvesting Networks with Multiple Power-Constrained Information Sources. 2017 International Conference on Recent Advances on  Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2017), Jan. 9-11 2017, Đà Nẵng, Vietnam.

[12]. Muhamad Ayub bin Azaman, Nam-Phong Nguyen, Dac-Binh Ha, Tien-Vu Truong. Secured Full-Duplex Networks with Cognitive Radio Environment and Partial Relay Selection. 2017 International Conference on Recent Advances on  Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2017), Jan. 9-11 2017, Đà Nẵng, Vietnam.

[13]. Dac-Binh Ha, Duc-Dung Tran, Duy-Hung Ha, Anh-Nhat Nguyen. Improving Networks Performance by Using Multiple Power-Constrained Amplify-and-Forward Relays. 2017 IEEE The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Jan. 11-13 2017, Đà Nẵng, Vietnam.

Orthers